Privacy
Privacy statement van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

a. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel: de gebruiker van dit privacy statement: Restauratiebedrijf Van Zaltbommel gevestigd aan de A.J. Romijnweg 47c te (9672 AH) Winschoten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24480592;

b. klant: de persoon die via de website een bestelling plaatst bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel;

c. website: de website www.hout-olie.nl waar de klant een bestelling kan plaatsen bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Restauratiebedrijf Van Zaltbommel, A.J. Romijnweg 47c te (9672 AH) Winschoten

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het leveren van het product die de klant via de website besteld heeft op het door de klant opgegeven adres;

b. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;

c. om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst die Restauratiebedrijf Van Zaltbommel en de klant met elkaar zijn aangegaan;

d. om de klant op de hoogte te houden van nieuws over Restauratiebedrijf Van Zaltbommel en/of van aanbiedingen van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

 

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

4.2. De klant kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

4.3. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zal de klant niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1. De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.2. Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

a. elektronisch naar het e-mailadres: info@hout-olie.nl;

b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4. Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

 

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2. Het is Restauratiebedrijf Van Zaltbommel toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:

a. indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor de levering van het bestelde product.

6.3. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Restauratiebedrijf Van Zaltbommel uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het transporteren van het product. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

 

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Restauratiebedrijf Van Zaltbommel verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

 

Artikel 8. Corrigeren van gegevens

8.1. Op verzoek verleent Restauratiebedrijf Van Zaltbommel aan klanten toegang tot alle informatie die Restauratiebedrijf Van Zaltbommel van hun bijhoudt. Verder biedt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Restauratiebedrijf Van Zaltbommel van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant via het e-mailadres info@hout-olie.nl contact opnemen met Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

 

Artikel 9. Contact

9.1. Indien de klant vragen heeft over het privacy statement of vindt dat het handelen van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de klant contact met Restauratiebedrijf Van Zaltbommel opnemen.

9.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres info@hout-olie.nl bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel worden ingediend.

 

Artikel 10. Wijzigingen

10.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

 

Artikel 11. Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door u opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 ==========================================================================================================

Privacybeleid Restauratiebedrijf Van Zaltbommel ivm de AVG-wet

 

Over ons privacybeleid

Restauratiebedrijf Van Zaltbommel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Shopfactory

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopfactory. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopfactory heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopfactory is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopfactory maakt gebruik van cookies om uw bestelling correct af te kunnen handelen.

 

Webhosting

Combell

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Sendblaster

Wij maken gebruik van Sendblaster, een derde partijen die het verzenden van onze nieuwsbrieven afhandelt. Sendblaster zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd opgeslagen. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Combell

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Combell. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Combell heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats en e-mailgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Davilex

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Davilex. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Davilex is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Davilex gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Restauratiebedrijf Van Zaltbommel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van

gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Correspondentieadres:

Funen 2

9685 HE  Blauwestad

Nederland

T (06) 1689-2972

E info@hout-olie.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Ron van Zaltbommel